RODO

INFORMACJE O TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest Rondo Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Wołowie.

Adres do korespondencji: Rondo Polska Sp. z o.o. 56-100 Wołów ul. Rawicka 1 email: rondo@rondopolska.pl

Twoje dane osobowe są przetwarzane w szczególności:

1) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b) i lit. c) RODO: w celu zawarcia umowy, podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, (podanie danych dobrowolne, dane niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, sam podejmujesz decyzje o podaniu danych, w razie ich niepodania nie ma możliwości zawarcia i wykonania umowy), w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (np.: prawa podatkowego, ustaw o rachunkowości), 2) na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu marketingu produktów lub usług własnych (prawnie uzasadnionym interesem jest dostarczanie informacji klientom o swoich usługach i produktach), w celu dochodzenia lub zabezpieczania roszczeń jak i obrony przed roszczeniami, (możliwość obrony przed roszczeniami, dochodzenie roszczeń jak ich zabezpieczanie jest również prawnie uzasadnionym interesem Administratora)

Okres, przez który będziemy przechowywać twoje dane osobowe:

1) dane przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do: a) obsługi klientów po zakończeniu umowy (np. obsługi reklamacji, b) zabezpieczenia, dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami  (do lat 10),c) wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (wynikającego z przepisów podatkowych, rachunkowych lub innych powszechnie obowiązujących); 2) dane osobowe przetwarzane na zasadzie zgód, będą przetwarzane do czasu ich odwołania w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

Prawa dotyczące twoich danych osobowych: masz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane i jakie są to dane | masz prawo do sprostowania danych, np: jeżeli przetwarzane dane są nieprawidłowe, niekompletne | masz prawo żądania usunięcia danych przez Administratora oraz prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych | masz prawo do przenoszenia danych, tj. prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi | masz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby której dane dotyczą | masz prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych | masz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie (nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem)

Kategorie odbiorców twoich danych osobowych:

Partnerzy handlowi w wykonaniu umów (w tym np. zleceniobiorcy, agenci, podwykonawcy), kancelarie prawne, firmy windykacyjne, banki do realizacji płatności, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, firmy archiwizujące dokumenty, partnerzy świadczący usługi techniczne (firmy hostingowe, utrzymywanie systemów informatycznych).

Nie stosujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Nie przekazujemy informacji do Państwa trzeciego i/lub organizacji międzynarodowej.

Więcej informacji znajdą Państwo w Polityce prywatności na naszej stronie www.rondo.com.pl

RODO- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).